Vzdělávání pro pěstouny

Naše organizace realizuje vzdělávání, které realizujeme ve spolupráci s místními odborníky nebo s Vyšší odbornou školou sociální práce Evangelická akademie Praha. V případě zájmu, nás prosím kontaktujte, rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti.

Vzdělávání nabízíme:
1) Pěstounům, kteří s námi mají dohodu o výkonu pěstounské péče
2) Pěstounům, kteří s námi nemají dohodu, ale kteří mají zájem o vzdělávání u nás a za něž po dohodě hradí jejich OSPOD nebo pověřená osoba
3) Osvojitelům nebo pěstounům, kteří s námi nemají dohodu a jsou ochotni si náklady na vzdělávání hradit ze svých finančních prostředků
4) OSPODům, kteří si objednají vzdělávání pro svoji skupinu pěstounů.

Oprávnění k realizaci vzdělávání pro pěstouny:
O.p.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje je držitelem pověření SPOD podle z. č. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví č.j. 12/SV/2013, JID 44991/2013/KUUK ze dne 4.4.2013 v části SPOD: „Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)].“

Termíny, rozsah a frekvence vzdělávání:
Vzdělávání realizujeme pravidelně vždy nějaké úterý v měsíci v rozsahu 2 hodiny. Dále realizujeme občasně víkendová sobotní vzdělávání v rozsahu 5 hodin.

Místo:
Kratší 2-hodinové přednášky s diskuzí a praktickým nácvikem: Klubová setkání Ústecko, Varnsdorf, Podbořany.
Delší 5-hodinové vzdělávání: Obecní úřad Veltěže u Loun, Vrchlického 115, Veltěže.
Případně na jiném místě dle požadavků OSPODu nebo pěstounů.

Popis průběhu práce ve skupině:
Krátký teoretický úvod, sdílení zkušeností, strukturovaný skupinový rozhovor, praktické cvičení

Okruhy pro obsah:
Měnící se péče o dítě v různých fázích vývoje rodiny v souvislosti s měnícími se potřebami v průběhu vývoje dítěte, problém nenaplněného očekávání, prevence konfliktů a nedorozumění, problematika partnerských vztahů, vliv individuálních zvyklostí v rodině na vývoj vztahů s dítětem v pěstounské péči, krize rodiny a rodičovství, řešení problémových situací a krizí způsobených rizikovým chováním dětí, vztahy a komunikace s biologickými rodiči, řešení krizových situací v rodině, příprava na návrat do původní rodiny, osamostatňování dítěte, možnosti využívání odborné pomoci a služeb, využívání podpory v komunitě.

Nabízená témata v souladu s platnou legislativou:

1. PÉČE O DÍTĚ
Cíl: získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě (vyhl.§ 5 a)

Rozvíjení účinné komunikace v rodině
Vztahy mezi rodiči a jejich vliv na způsoby chování dětí
Rodinné tradice, obyčeje, rituály a výchovné styly
Sdělování pravdy nebiologickým dětem

2. PÉČE O SPECIFICKÉ SKUPINY DĚTÍ
Cíl: získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání, (vyhl.§ 5 b)

Vývoj a podpora vývoje dítěte se speciálními potřebami
Řešení problémových situací a konfliktů v rodině Sourozenecké vztahy
Důvěra a ohrožení / ztráta důvěry v rodině
Očekávání a míjení očekávání mezi rodiči a dětmi
Dítě, které zažilo v původní rodině špatné zacházení
Péče o dítě s poruchami chování v pěstounské rodině - komunikace, hranice, režim dne, význam rituálu
Život v sociálně vyloučené lokalitě, konflikty se sousedy.

3. VÝVOJ DÍTĚTE A VZDĚLÁVÁNÍ
Cíl: poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, (vyhl.§ 5 c)

Vývoj dítěte a jeho měnící se potřeby
Vývoj rodiny a způsoby komunikace v rodině v souvislosti s péčí o dítě
Volba školy pro dítě - běžná nebo praktická škola?
Vstup do školy jako mezník ve vývoji dítěte i rodiny
Otázky potřebnosti domácí přípravy na vyučování
Motivace a zájmy dítěte – kroužky a zájmová činnost
Možnosti podpory osamostatňování dítěte

4. KRIZOVÉ SITUACE
Cíl: zvládání krizových situací, (vyhl.§ 5 d)

Neúspěch ve škole, nezvládání školních povinností, záškoláctví
Šikana, závislosti, agresivita a prostituce u dětí
Konflikty partnerské a krize rodiny
Konflikty s biologickými rodiči
Domácí násilí

5. NÁVRAT DÍTĚTE DO PŮVODNÍ RODINY / PŘECHOD DO NÁHRADNÍ RODINY
Cíl: příprava dítěte na návrat do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, (vyhl.§ 5 e)

Komunikace a budování vztahu s původní rodinou
Udržování kontaktů dítěte s původní rodinou a jejich význam
Způsoby přípravy na bezproblémový přechod dítěte do původní / náhradní rodiny

6. PŘÍPRAVA NA OSAMOSTATŇOVÁNÍ DÍTĚTE

Cíl: Příprava dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby (vyhl.§ 5 e).

Samostatnost a soběstačnost jako cíl výchovy
Možnosti vzdělávání po základní / praktické škole
Jak pomoci dítěti s volbou povolání / sehnat zaměstnání a samostatné bydlení?
Udržování kontaktů s dítětem po opuštění rodiny, vzájemná pomoc.

Profil dodavatele vzdělávání

[img_assist|nid=61|title=|desc=|link=none|align=left|width=44|height=50]
Vyšší odborná škola sociální práce Česká evangelická akademie Praha
http://www.eapraha.cz
Evangelická akademie je profesionální a kvalitní škola, která vyznává hodnoty pomoci bližnímu a křesťanské hodnoty. Vizí školy je úspěšný, vyzrálý absolvent s excelentními kompetencemi sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách pro praxi. Evangelická akademie usiluje o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a studentek svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Zřizovatelem školy, která byla založena v roce 1991, je Českobratrská církev evangelická.

Škola vždy po celou dobu svého trvání odpovídala na společenskou poptávku a reagovala na sociální problémy vzniklé ve společnosti. Dokladem je vytvoření a zavedení studijního programu Projekt dálkového studia se zaměřením na národnostní menšiny a etnické skupiny v roce 1998 umožňující doplnění středního vzdělání dospělým Romům; zavedení dálkového studijního programu na VOŠ po nabytí účinnosti zákona o sociálních službách (2006), podle kterého byla značná část sociálních pracovníků z praxe povinna doplnit si vyšší odborné vzdělání a v neposlední řadě zavedení kurzů celoživotního vzdělávání v souvislosti se Standardy kvality sociálních služeb. Kvalitu odborné výuky, která splňuje moderní vzdělávací standardy, zaručuje řádné členství školy v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci a tým zkušených pedagogů. Škola za dobu své existence připravila pro praxi přes 400 sociálních pracovníků, téměř 600 pracovníků sociální péče a 100 pracovníků (většinou Romů) pro práci s romskou menšinou a jinými sociálně ohroženými skupinami. Své uplatnění absolventi našli bez problémů v sociálních službách, v nestátních neziskových organizacích a ve veřejné správě a samosprávě.

Profil lektorek (vyučující na EA VOŠ sociální práce):

Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. – psychosociální pracovnice – dlouhodobě se věnuje problematice sdělování pravdy nebiologickým dětem a etickým otázkám krize, vyučuje na HTF UK
Mgr. Jindřiška Krpálková – teoložka, krizová pracovnice, supervizorka, profesionální kouč - má velké zkušenosti s řízením lidí v NNO, systematicky se věnuje křesťansky orientované sociální práci se zaměřením na rodinné vztahy a komunikaci, je uznávanou odbornicí v problematice domácího násilí.
Mgr. Alena Kunová – speciální pedagožka, poradkyně rané péče, supervizorka – jedna ze zakladatelek rané péče o děti s mentálním a kombinovaným postižením v ČR, odbornice na alternantivní a augmentativní komunikaci, lektoruje v kurzech dalšího vzdělávání, vedoucí Střediska rané péče Diakonie Českobratrské církve evangelické
Mgr. Zuzana Nováková – psycholožka, psychoterapeutka, výchovná poradkyně – poskytuje psychologické poradenství a psychoterapii soukromě i v různých NNO, specializuje se na rodinné problémy a krize, výchovné problémy s dětmi, školní a vzdělávací problémy, rozvodové situace a zvládání závislostí .
PhDr. Jarmila Rollová - speciální pedagožka, supervizorka – dlouholeté zkušenosti v oblasti supervize a vzdělávání dospělých, praxe v oblasti péče o osoby s mentálním postižením, své další vzdělávání absolvovala v oboru sociální práce. Dlouhodobý zájem: výchova dítěte v rodině, vývojové fáze a zvládání vývojových úkolů, vývojové krize.
Mgr. Kateřina Schmidová - sociální pracovnice, krizová pracovnice, supervizorka, Problematikou rodin, které mají potíže při výchově svých dětí, se zabývá už sedmnáct let. V poslední době pracuje jako vedoucí Rodičovské linky Sdružení Linka bezpečí, a tak dobře ví, co rodiče nejčastěji trápí.
Mgr. Pavla Skalová - speciální pedagožka, poradkyně rané péče, supervizorka – jedna ze zakladatelek rané péče o děti s mentálním a kombinovaným postižením v ČR, odbornice na alternantivní a augmentativní komunikaci, lektoruje v kurzech dalšího vzdělávání, pracuje ve Středisku rané péče Diakonie Českobratrské církve evangelické, je členkou správní rady Střediska DČCE v Praze 5 – Stodůlkách.

Profil lektorů z řad naší organicelogo
V rámci vzdělávání se snažíme vzdělávat především prakticky s využitím našich poznatků z náhradní rodinné péče. Snažíme se o to, aby naše přednášky byly maximálně přínosné pro náhradní rodiny dle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb.
Bc. Alena Krausová - osvojitelka, kvalifikovaná sociální pracovnice, absolvetka Evangelické teologické fakulty, obor sociální práce. Je ředitelkou a sociální pracovnicí o.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje.
Ing. Ivo Kraus, DiS. - osvojitel, kvalifikace v oboru ekonomie, pastorační péče. Působil jako manažer vzdělávacích a sociálních projektů, je koordinátorem aktivit o.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje.
PhDr. Jana Doubravová, absolventka FF UK Praha, má výcviky a kurzy zaměřené na diagnostické metody, skupinovou a rodinnou , psychoterapii, krizovou intervenci, psychoonkologii, supervizi a koučování, individuální a rodinná psychoterapie, podpora v obtížných životních situacích a krizích, pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika dětí a mládeže
Mgr. Vlastimil Náhoda, DiS. a Mgr. Marie Náhodová - pěstouni 3 postižených dětí a zaměstnanci Fondu ohrožených dětí, mají kvalifikaci v oboru sociální práce a zdravotnictví, působí jako vedoucí Klubu náhradních rodin Česká Lípa v Libereckém kraji.