Mohu nechat nastřelit dítěti naušničky nebo dát rovnátka?

Ano. Od 14.3. 2013 pozbylo platnost ustanovení zákona, které si někteří lékaři vykládali tak, že musí mít souhlas biologických rodičů. Nyní má pěstoun v záležitostech zdraví práva a povinnosti zákonného zástupce.

Odstavec 2 § 35 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který vyžadoval v případě nezletilého pacienta, jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, souhlas obou rodičů k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu života, pozbyl platnosti změnou zákona o zdravotních službách resp. zákonem č. 66/2013 Sb., kterým se mění zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona nabyla účinnosti k datu 14. 3. 2013

Dle § 42 zákona č. 372/2011 Sb. práva a povinnosti zákonného zástupce náleží též pěstounovi nebo jiné pečující osobě, statutárnímu orgánu nebo jím pověřené osobě dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, byla-li soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jde-li o děti svěřené do péče tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu.