Má dítě v pěstounské péči nárok na internát zdarma?

Ano, má.
Ale pozor, Internát není totéž, co Domov mládeže.

Od úplaty je osvobozeno
dle §9, bod 5, písm. b) vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních:

dítě nebo žák, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, a pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) nebo vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli internátu.

Výše uvedené platí pouze v internátě zřízeném státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Co je to internát?
Internát poskytuje dětem a žákům škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a dětem přípravného stupně základní školy speciální ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost těchto škol a školských zařízení a zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravování.