Má dítě v pěstounské péči nárok na zproštění poplatku za odvoz odpadů?

NE, pokud nemá trvalé bydliště jinde než u pěstounů.

Toto se bude týkat nejspíše jen předpěstounské péče, neboť povinnost přihlásit dítě k trvalému pobytu vzniká až po právní moci rozhodnutí o svěření do pěstounské péče.

Určitá šance na prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů skýtá obecní vyhláška v daném místě, která může například zcela promíjet poplatek od určitého počtu dětí výše či zlevňuje poplatek za dítě.