Může pěstoun brát souběžně odměnu pěstouna a příspěvek na péči pro svěřené postižené dítě?

ANO, souběhu dávek pěstounské péče a příspěvku na péči nebrání žádná zákonná překážka.

Pozn.: Pokud je posudek o zdravotním stavu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, platný, je třeba z něj pro účely dávek PP vycházet. Je irelevantní, že jde o posudek podle zákona o sociálních službách před jeho novelizací. Nikde není uvedeno žádné přechodné ustanovení, do kdy jsou takové „staré“ posudky platné, resp. zákon č. 401/2012 Sb., kterým se převádějí dávky PP ze systému SSP do zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, neříká, že by takový posudek nemohl být podkladem pro rozhodnutí. Ust. § 47w písm. C) zákona č. 359/1999 Sb. Pouze říká, že je třeba doložit doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby (a to podle zákona o sociálních službách). Uvedený posudek je tedy platný do 30. 6. 2013. Pokud do skončení jeho platnosti nebude k dispozici posudek nový, po skončení platnosti posudku budou dávky pěstounské péče vypláceny v základní výměře, a to až do doby, kdy bude doložen posudek nový.