O klubech náhradních rodin

Poslání o.p.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje:
Posláním organizace je poskytovat informace, podporu a pomoc náhradním rodičům, jejich přijatým i vlastním dětem a zájemcům o náhradní rodinnou péči v oblasti sociální, psychologické, výchovné a vzdělávací, právní a volnočasové.

Kdo se může stát členem našich klubů?
Členem klubů Náhradních rodin Ústeckého kraje o.p.s. se může stát každá fyzická osoba, která je náhradním rodičem (pěstounem, osvojitelem) nebo zájemcem o náhradní rodinnou péči či osobou, která vyrůstala v náhradní rodině, a má zájem prosazovat myšlenky sdružení, a požádá o členství na základě písemné nebo elektronické přihlášky. Více informací naleznete zde.

[img_assist|nid=15|title=|desc=|link=none|align=center|width=380|height=320]

Klub náhradních rodin
- Je neformálním uskupením bez právní subjektivity, které o.p.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje zaštiťuje..
- Do klubu mohou patřit i ti náhradní rodičové, kteří nejsou členy sdružení.
- Do budoucna chceme podporovat vznik podobných klubů i v dalších částech Ústeckého kraje

[img_assist|nid=14|title=|desc=|link=none|align=center|width=320|height=280]

Strategie organizace a vize do budoucna
Chceme sdružovat náhradní rodiny (pěstounské i osvojitelské - adoptivní) tak, aby měli možnost se setkávat, sdílet se, předávat si zkušenosti a přispívat ke šťastné a harmonické výchově svých dětí. Zároveň chceme vybudovat síť klubů náhradních rodin v Ústeckém kraji, podporovat jejich společné volnočasové aktivity a umoňovat jejich členům přístup jak k poradenství, vzdělávání a sociálním službám, tak i hmotné nebo finanční podpoře od sponzorů.