Popis vzdělávání pro pěstouny

Naše organizace realizuje vzdělávání, které realizujeme ve spolupráci s místními odborníky. V případě zájmu, nás prosím kontaktujte, rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti.

Vzdělávání nabízíme:
1) Pěstounům, kteří s námi mají dohodu o výkonu pěstounské péče
2) Pěstounům, kteří s námi nemají dohodu, ale kteří mají zájem o vzdělávání u nás a za něž po dohodě hradí jejich OSPOD nebo pověřená osoba
3) Osvojitelům nebo pěstounům, kteří s námi nemají dohodu a jsou ochotni si náklady na vzdělávání hradit ze svých finančních prostředků
4) OSPODům, kteří si objednají vzdělávání pro svoji skupinu pěstounů.

Oprávnění k realizaci vzdělávání pro pěstouny:
O.p.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje je držitelem pověření SPOD podle z. č. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví č.j. 12/SV/2013, JID 44991/2013/KUUK ze dne 4.4.2013, poslední aktualizace JID 131920/2017/KUUK, č.j. 1989/SV/2017, v části SPOD: „Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)].“

Termíny, rozsah a frekvence vzdělávání:
Vzdělávání realizujeme pravidelně vždy nějaké úterý v měsíci v rozsahu 3-6 hodiny. Dále realizujeme občasně víkendová vzdělávání v rozsahu 12 hodin.

Místa vzdělávání:

Louny: Základní umělecká škola, Poděbradova 610, Louny
Žatec: Poradna pro náhradní rodinnou péči, Tř. Obránců Míru 2767, Žatec (někdy za dobrého počasí přilehlá Kapucínská zahrada)
Podbořany: Mateřské centrum Chůvička, Hlubany 157 (Švermova 875, Podbořany)
Ústí: Poradna pro náhradní rodinnou péči, Masarykova 750/316 (3.p.), Ústí nad Labem - Bukov
Varnsdorf: ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf

Pozn.: Vzdělávání pěstounů se může konat i na jiném vhodném místě v Ústeckém kraji dle aktuální potřeby.

Distanční ONLINE vzdělávání
Je realizováno prostřednictvím programu SKYPE.

Popis průběhu práce ve skupině:
Teoretický úvod, sdílení zkušeností, strukturovaný skupinový rozhovor, praktické cvičení, diskuze.

Okruhy pro obsah:
Měnící se péče o dítě v různých fázích vývoje rodiny v souvislosti s měnícími se potřebami v průběhu vývoje dítěte, problém nenaplněného očekávání, prevence konfliktů a nedorozumění, problematika partnerských vztahů, vliv individuálních zvyklostí v rodině na vývoj vztahů s dítětem v pěstounské péči, krize rodiny a rodičovství, řešení problémových situací a krizí způsobených rizikovým chováním dětí, vztahy a komunikace s biologickými rodiči, řešení krizových situací v rodině, příprava na návrat do původní rodiny, osamostatňování dítěte, možnosti využívání odborné pomoci a služeb, využívání podpory v komunitě.

Nabízená témata (obecně) v souladu s platnou legislativou:

1. PÉČE O DÍTĚ
Cíl: získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě (vyhl.§ 5 a)

Rozvíjení účinné komunikace v rodině
Vztahy mezi rodiči a jejich vliv na způsoby chování dětí
Rodinné tradice, obyčeje, rituály a výchovné styly
Sdělování pravdy nebiologickým dětem

2. PÉČE O SPECIFICKÉ SKUPINY DĚTÍ
Cíl: získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání, (vyhl.§ 5 b)

Vývoj a podpora vývoje dítěte se speciálními potřebami
Řešení problémových situací a konfliktů v rodině Sourozenecké vztahy
Důvěra a ohrožení / ztráta důvěry v rodině
Očekávání a míjení očekávání mezi rodiči a dětmi
Dítě, které zažilo v původní rodině špatné zacházení
Péče o dítě s poruchami chování v pěstounské rodině - komunikace, hranice, režim dne, význam rituálu
Život v sociálně vyloučené lokalitě, konflikty se sousedy.

3. VÝVOJ DÍTĚTE A VZDĚLÁVÁNÍ
Cíl: poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, (vyhl.§ 5 c)

Vývoj dítěte a jeho měnící se potřeby
Vývoj rodiny a způsoby komunikace v rodině v souvislosti s péčí o dítě
Volba školy pro dítě - běžná nebo praktická škola?
Vstup do školy jako mezník ve vývoji dítěte i rodiny
Otázky potřebnosti domácí přípravy na vyučování
Motivace a zájmy dítěte – kroužky a zájmová činnost
Možnosti podpory osamostatňování dítěte

4. KRIZOVÉ SITUACE
Cíl: zvládání krizových situací, (vyhl.§ 5 d)

Neúspěch ve škole, nezvládání školních povinností, záškoláctví
Šikana, závislosti, agresivita a prostituce u dětí
Konflikty partnerské a krize rodiny
Konflikty s biologickými rodiči
Domácí násilí

5. NÁVRAT DÍTĚTE DO PŮVODNÍ RODINY / PŘECHOD DO NÁHRADNÍ RODINY
Cíl: příprava dítěte na návrat do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, (vyhl.§ 5 e)

Komunikace a budování vztahu s původní rodinou
Udržování kontaktů dítěte s původní rodinou a jejich význam
Způsoby přípravy na bezproblémový přechod dítěte do původní / náhradní rodiny

6. PŘÍPRAVA NA OSAMOSTATŇOVÁNÍ DÍTĚTE

Cíl: Příprava dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby (vyhl.§ 5 e).

Samostatnost a soběstačnost jako cíl výchovy
Možnosti vzdělávání po základní / praktické škole
Jak pomoci dítěti s volbou povolání / sehnat zaměstnání a samostatné bydlení?
Udržování kontaktů s dítětem po opuštění rodiny, vzájemná pomoc.