Povinně zvěřejňované informace

METODICKÉ PŘEDPISY organizace NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE
Účinnost od 2. ledna 2015, poslední aktualizace 1.4. 2022

Text této metodiky byl zpracován pracovní skupinou ve složení:
Ing. Ivo Kraus, DiS, ředitel NRUK ops
Bc. Alena Krausová, metodik (do 30/3/2021)
Petra Pavlíková, DiS., metodik
Mgr. Karolina Novotná, DiS., pomocný metodik
© NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.

Vybrané standardy zveřejňujeme v příloze, ostatní předložíme na požádání.

OBSAH:
Standard č. 1 Základní informace
Standard č. 2 Ochrana práv a zájmů klienta
Standard č. 3 Prostředí a podmínky
Standard č. 4 Informovanost
Standard č. 5 Podpora přirozeného prostředí
Standard č. 6 Personální zabezpečení, organizační struktura
Standard č. 7 Přijímání a zaškolování pracovníků
Standard č. 8 Profesionální rozvoj zaměstnanců
Standard č. 9 Pracovní postupy pověřené osoby
Standard č. 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče
Standard č. 11 Předávání informací
Standard č. 12 Změna situace
Standard č. 13 Dokumentace o výkonu SPO
Standard č. 14 Vyřizování a podávání stížností
Standard č. 15 Rizikové, havarijní a nouzové situace
Standard č. 16 Zvyšování kvality SPO

VNITŘNÍ SMĚRNICE:
9a Směrnice o BOZP a PO
9b Směrnice o finančním ohodnocení zaměstnanců
9c Směrnice o vzdělávání zaměstnanců
9d Směrnice o kvalitativním hodnocení zaměstnanců
9e Provozní řády poraden zahrnující návštěvní řády
9f Směrnice - Spisový a skartační řád (vč. nahlížení do dokumentů)
9g Směrnice obsah spisové dokumentace
9h Vzory dokumentů
9i Nouzové a havarijní situace (viz. s.č. 15)
9j Informační leták
9k Směrnice ke stížnostem
9l Evakuační plány (poradny)
9m Traumatologický plán
9n Pracovní náplně
9o Organizační struktura
9p Pověření ředitele pro případ zastupování v nepřítomnosti
9q Zřizovací listina (výpis z rejstříku)

ZÁZNAMY A EVIDENCE:
1. Seznam klientů
2. Evidence odmítnutých zájemců
3. Evidence výkonu SPOD
4. Seznam zaměstnanců v rámci SPOD
5. Seznam ostatních zaměstnanců
6. Přehled vzdělávacích setkání
7. Kniha stížností a připomínek
8. Kniha úrazů
9. Revizní záznamy
10. Potvrzení o úklidu a desinfekci
11. Potvrzení o likvidaci odpadů
12. Kniha kontrol

VZORY DOKUMENTŮ:
1. Souhlas s poskytováním a zpracováním osobních údajů
2. Etický kodex zaměstnanců
3. IPPS (průběh péče) - vzor
4. Protokol o návštěvě – vzor
5. Zápis z první návštěvy - vzor
6. Záznam průběhu péče - vzor
7. Vzdělávací plán pěstoun – vzor
8. Vzdělávací plán zaměstnanec - vzor
9. Dohoda o styku dítěte s osobou blízkou
10. Dohoda o výkonu pěstounské péče
11. Stížnosti – obrázková forma
12. Záznam stížnosti

Metodické pokyny a další dokumenty:
Metodika kontakty dětí s biologickými rodiči (převzato)
Způsob zjišťování názoru dítěte
Evidence rizikových situací
Dotazník kvalita služeb
Matice zodpovědnosti
Soupis technického vybavení
Obsah lékárničky

Podávání a vyřizování stížností
Prosím klikněte.