Co dělat, když soud nekoná v zákonné lhůtě?

Jevíte zájem delší časové období o dítě v ústavním zařízení a soud stále nenařídil jednání ve věci. Lze nějak urychlit soud?

Soud by měl zpravidla nařídit jednání do 6 měsíců od podání návrhu. Pokud se tak neděje, můžete podat stížnost na průtahy v soudním řízení. Stížnost se podává předsedovi soudu, u nějž se řízení vede. Tímto způsobem lze někdy urychlit postup soudce ve věci.

Zákon č. 292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních § 471 - Rozhodnutí odst. 2)
Ve věcech péče soudu o nezletilé rozhoduje soud s největším urychlením. Nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné, vydá soud rozhodnutí ve věci samé zpravidla do 6 měsíců od zahájení řízení; vydá-li soud rozhodnutí po uplynutí této lhůty, uvede v odůvodnění rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo možné tuto lhůtu dodržet.