Etický kodex pracovníků NRUK

NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s., dále jen NRUK, jsou pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Od spolupracovníků NRUK vyžaduje, že budou respektovat a naplňovat poslání a cíle NRUK a nebudou vystupovat proti ní, proti jejím cílům a jejím uživatelům, ani proti zájmům její činnosti. Dále očekává, že se ve svých vztazích budou řídit níže uvedenými etickými pravidly. Tento etický kodex ctí zásadu, že každý člověk je jedinečnou, neopakovatelnou lidskou bytostí bez ohledu na sociální původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, rodinné poměry, zdravotní stav, sexuální orientaci nebo náboženské přesvědčení. Za samozřejmé se pokládá dodržování platných zákonů a vnitřních předpisů České republiky a naplňování Standardů kvality sociálně právní ochrany dětí.

Zásady etického jednání pracovníků NRUK:

1. Ve vztahu ke klientovi
a) Ctít osobní svobodu a práva každého klienta do té míry, aby zároveň nedocházelo k omezení svobody a práv
druhých osob.
b) Chovat se ke každému klientovi vždy uctivě a s vědomím, že naše služby jsou určeny právě jemu. Vidět
v něm svého bližního a přistupovat k němu laskavě, zdvořile, s láskou a s respektem. Vytvářet atmosféru
důvěry a bezpečí.
c) Nehovořit o klientovi v jeho přítomnosti ve třetí osobě.
d) Při poskytování služeb klienta nediskriminovat (např. z hlediska vyznání, národnosti či osobní sympatie).
e) U každého klienta podporovat jeho rozvoj, včetně rozvoje duchovního.
f) Nikdy klienta nepoškodit.
g) Pracovní zatížení klienta včetně příležitostných prací je možno připustit pouze po jeho jednoznačném
souhlasu, a to jen v rámci plánovaného rozvoje osobnosti.
h) Nenechat si od klienta sloužit (ani bezplatně, ani úplatně) nepřijímat peníze ani věcné dary a žádným
způsobem klienta nezneužít.
i) Nevnášet do kontaktu s klientem své osobní problémy ani pracovní záležitosti a současně zachovávat
potřebnou empatii.
j) Nepřipustit ani náznak intimního vztahu ke klientovi nebo jeho rodinným příslušníkům, od vztahu intimního
odlišovat lidský citový vztah ke klientovi.
k) Podporovat dobrou spolupráci NRUK s rodinou klientů a v rámci možností též dobré vztahy klientů s jejich
rodinnými příslušníky.
l) Nedát ani nepůjčit klientu peníze (ani služební, ani vlastní).
m) Zachovávat profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klienta.

2. Ve vztahu k pracovišti
a) Reprezentovat NRUK svým zevnějškem, vystupováním, chováním a postojem ke klientům.
b) Dodržovat zásady týmové práce, vzájemné spolupráce a respektu. Zachovávat pravdivost v komunikaci a
spolehlivost a důvěryhodnost v jednání.
c) Zachovávat plný respekt k odpovědnosti a postavení nadřízeného pracovníka a nepřekračovat své
pravomoci. Dbát pokynů nadřízeného a pravidelně ho informovat o všech závažných okolnostech.
d) Provádět veškeré úkony obětavě, na maximální odborné úrovni s využitím všech svých odborných znalostí
k jejich zvládnutí. Dbát na svůj profesní rozvoj.
e) Aktivně se podílet na zlepšování kvality a úrovně služeb, které NRUK poskytuje.
f) Zachovávat profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se NRUK.