Základní informace

Organizace byla založena 11.3. 2005, zápis MVČR č.j. VS/1-1/60239/05-1 (změna názvu 2.5. 2011 č.j. VS/1-1/60239/05-2 ) jako občanské sdružení, které bylo transformováno dne 29.11. 2013 na obecně prospěšnou společnost, zapsáno Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 495, přidělené IČO 26993392.

Poslání
Posláním obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE je poskytovat informace, podporu a pomoc náhradním rodičům, jejich přijatým i vlastním dětem a zájemcům o náhradní rodinnou péči v oblasti sociální, psychologické, výchovné a vzdělávací, právní a volnočasové.

Cíl
Cílem obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s. je podporovat náhradní rodiny tak, aby svěřené děti mohly prožívat přirozené a bezpečné dětství. Dílčím cílem je být oporou náhradním rodinám, napomáhat jim k rozvíjení jejich potenciálu a podporovat vzájemné vztahy a fungování v náhradní rodině. Dalším dílčím cílem je vyvíjení snahy v oblasti podpory identity svěřeného dítěte. Dále si NRUK o. p. s. klade za cíl napomáhat svěřeným dětem připravit se na období dospělosti. Dílčím cílem je získávat nové zájemce o náhradní rodičovství.

Jaké služby poskytujeme:
Obecně prospěšná společnost NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE poskytuje služby dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a to osobám pečujícím, se kterými uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b). Jedná se o výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a o sledování výkonu pěstounské péče. Reportáž TV Ok Žatec o naší organizaci (2019): https://youtu.be/NpkO65SON2g

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:
Pověření k SPOD dle z. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví:
č.j. 2306/SZ/2012-4, JID 165934/2012/KUUK ze dne 7. 12. 2012, poslední novelizace:JID 131920/2017/KUUK, č.j. 1989/SV/2017. Kopie pověření naleznete ZDE.

Komu služby poskytujeme:
Služby jsou poskytovány osobám pečujícím a jim svěřeným dětem, osobám v evidenci, zájemcům o náhradní rodinnou péči a nezaopatřeným osobám ve věku do 26 let, které prošly náhradní rodinnou péčí. Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem v náhradní rodinné péči mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve. Do širší cílové skupiny však spadá každé dítě, které NRUK, o. p. s. požádá o ochranu svého života a dalších svých práv, dále má právo požádat o pomoc rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte (např. pěstoun), a to při výkonu svých práv a povinností.

Kapacita poskytovatele: 157 dohod
Naplněnost poskytovatele: 124 dohod
Aktuálně volná kapacita: 33 dohod

Odkaz na katalog sociálních služeb Ústeckého kraje zařízení Poradny pro náhradní rodinnou péči NRUK o.p.s.

Popis služby:
V rámci své činnost posuzujeme potřeby dětí v pěstounské péči, např. zdraví, výchovné a vzdělávací potřeby, citové potřeby apod., a napomáháme tomu, aby pěstounská péče měla pozitivní vliv na vývoj svěřeného dítěte odpovídala jeho zájmům. Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí.

V rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí konkrétně konáme:
Poskytujeme služby (ambulantní, terénní, on-line) vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona); tím se myslí zejména poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, jsme povinni výchovnou a poradenskou péči poskytnout; v rámci této činnosti zajišťujeme nebo zprostředkováváme:

1) Doprovázení pěstounských rodin
a) hlídání svěřených dětí v odůvodněných případech (dle §47a, odstavec 2), písmeno a)),
b) respitní služby pro osoby pečující (dle §47a, odstavec 2), písmeno b)),
c) psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc (dle §47a, odstavec 2), písmeno c),
d) podporu při kontaktech dětí v náhradní rodinné péči s osobami blízkými (dle §47a, odstavec 2), písmeno e)
e) vzdělávání osob pečujících v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě (dle §47a, odstavec 2), písmeno d), f)),
f) minimálně 1x za 2 měsíce navštěvujeme pěstounské rodiny, hovoříme se svěřeným dítětem
a osobami pečujícími,
g) spolupracujeme s orgány zabývajícími se sociálně-právní ochranou dětí, dále se školami a jinými institucemi, na požádání se účastníme případových konferencí, soudů a dalších jednání s úřady,

2) Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči
Poskytujeme odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení, pěstounské nebo poručnické péče a poskytujeme poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli, pěstouny nebo poručníky a osvojitelům, pěstounům nebo poručníkům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do náhradní rodinné péče péče (dle §11 odstavec. 1) písmeno d), §11 odstavec 2) písmeno c);

3) Vyhledáváme osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamujeme je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g).

4) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zjišťujeme a shromažďujeme informace o svěřených dětech a vedeme o nich záznamy, následně je poskytujeme kompetentním orgánům.

Zásady poskytování služeb v rámci sociálně právní ochrany dětí
a) Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu.
b) Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně.

Pracovníci se řídí etickým kodexem NRUK.
Odpovědnost související se sociálně právní ochranou dětí máme pojištěnu u Kooperativy, č. sml.: 8603027036.

Jakou podporu poskytujeme
a) V rámci ambulatní činnosti v poradně poskytujeme poradenství při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě. Napomáháme též dohodě (mediaci) při kontaktech dětí v pěstounské péči s osobami blízkými.
b) V rámci terénních služeb řešíme všechny záležitosti uvedené v bodě a) a další záležitosti vyplývající z pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Práva osob pečujících dle §47a, odst.2)
a) právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče
1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké
2. při narození dítěte,
3. při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
4. při úmrtí osoby blízké,
b) právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,
c) právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,
d) právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti podle písmene f),
e) právo na pomoc při plnění povinností podle písmene h), včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku,

Povinnosti osob pečujících dle §47a, odst.2)
f) povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích,
g) povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 5 a spolupracovat se sociální pracovnicí pověřenou sledováním vývoje dětí podle § 19 odst. 6,
h) v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

Podávání a vyřizování stížností
Prosím klikněte.

Kde služby poskytujeme?

Ambulantní služba je poskytována po dohodě s klienty a to na adrese:

Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Poradna pro náhradní rodinnou péči Žatec
Poradna pro náhradní rodinnou péči Podbořany

Terénní služby poskytujeme na celém území Ústeckého kraje a v části Libereckého kraje v obci Sloup v Čechách, v klubech náhradních rodin, v poradnách externích odborníků nebo na jiném domluveném místě.

Kontakty
Prosím klikněte

Příloha Size
letacek_nruk_2023.pdf 662.2 KB