Základní informace

Organizace byla založena 11.3. 2005, zápis MVČR č.j. VS/1-1/60239/05-1 (změna názvu 2.5. 2011 č.j. VS/1-1/60239/05-2 ) jako občanské sdružení, které bylo transformováno dne 29.11. 2013 na obecně prospěšnou společnost, zapsáno Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 495, přidělené IČO 26993392.

Poslání
Posláním obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE je poskytovat informace, podporu a pomoc náhradním rodičům, jejich přijatým i vlastním dětem a zájemcům o náhradní rodinnou péči v oblasti sociální, psychologické, výchovné a vzdělávací, právní a volnočasové.

Cíl
Cílem obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE je zlepšit podmínky pro výkon pěstounské péče v rodinách, tak aby svěřené děti mohly prožívat šťastné a spokojené dětství, následně pomoci svěřeným dětem osamostatnit se. Dalším cílem je získat nové zájemce o náhradní rodičovství.

Jaké služby poskytujeme:
Obecně prospěšná společnost NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE poskytuje služby dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a to osobám pečujícím, se kterými uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b). Jedná se o výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a o sledování výkonu pěstounské péče.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:
Pověření k SPOD dle z. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví:
č.j. 2306/SZ/2012-4, JID 165934/2012/KUUK ze dne 7. 12. 2012, poslední novelizace:JID 131920/2017/KUUK, č.j. 1989/SV/2017. Kopie pověření naleznete ZDE.

Komu služby poskytujeme:
Pěstounům, osvojitelům, poručníkům a jim svěřeným dětem, zájemcům o náhradní rodinnou péči a osobám, které prošly náhradní rodinnou péčí do 26 let. Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem v náhradní rodinné péči péči mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

Kapacita poskytovatele: 125 rodin
Aktuálně volná kapacita: 55 rodin
Odkaz na katalog sociálních služeb Ústeckého kraje zařízení Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Odkaz na katalog sociálních služeb Ústeckého kraje zařízení Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí n/L.

Popis služby:
V rámci své činnost posuzujeme potřeby dětí v pěstounské péči, např. zdraví, výchovné a vzdělávací potřeby, citové potřeby apod., a napomáháme tomu, aby pěstounská péče měla pozitivní vliv na vývoj svěřeného dítěte odpovídala jeho zájmům. Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí.

V rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí konkrétně konáme:

1) Poskytujeme služby vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona); tím se myslí zejména poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, jsme povinni výchovnou a poradenskou péči poskytnout;
a) zajišťujeme hlídání v odůvodněných případech §47a, odstavec 2), písmeno a)
b) zajišťujeme respitní služby pro pěstouny, např. výchovně relaxační pobyt pro děti, §47a, odstavec 2), písmeno b)
c) zajišťujeme psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc §47a), odstavec 2), písmeno c)
d) zajišťujeme asistenci při kontaktech dětí v pěstounské péči s osobami blízkými, §47a), odstavec 2), písmeno e)
e) zajišťujeme vzdělávání pěstounů z oblasti výchovy a péče o dítě §47a), odstavec 2), písmeno f)
f) minimálně 1x za 2 měsíce navštěvujeme pěstounské rodiny, hovoříme s dítětem, jeho pěstouny nebo poručníky
g) na požádání se účastníme jednání s úřady, případových konferencí a soudů

2) Poskytujeme odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c);

3) Vyhledáváme osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamujeme je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g).

4) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zjišťujeme a shromažďujeme informace o svěřených dětech a vedeme o nich záznamy, následně je poskytujeme kompetentním orgánům.

Zásady poskytování služeb v rámci sociálně právní ochrany dětí
a) Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu.
b) Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně.

Pracovníci se řídí etickým kodexem NRUK.
Odpovědnost související se sociálně právní ochranou dětí máme pojištěnu u Kooperativy, č. sml.: 8603027036.

Jakou podporu poskytujeme
a) V rámci ambulatní činnosti v poradně poskytujeme poradenství při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě. Napomáháme též dohodě (mediaci) při kontaktech dětí v pěstounské péči s osobami blízkými.
b) V rámci terénních služeb řešíme všechny záležitosti uvedené v bodě a) a další záležitosti vyplývající z pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Práva osob pečujících dle §47a, odst.2)
a) právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče
1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké
2. při narození dítěte,
3. při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
4. při úmrtí osoby blízké,
b) právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,
c) právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,
d) právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti podle písmene f),
e) právo na pomoc při plnění povinností podle písmene h), včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku,

Povinnosti osob pečujících dle §47a, odst.2)
f) povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích,
g) povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 5 a spolupracovat se sociální pracovnicí pověřenou sledováním vývoje dětí podle § 19 odst. 6,
h) v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

Podávání a vyřizování stížností
Prosím klikněte.

Kde služby poskytujeme?

Ambulantní služba je poskytována po dohodě s klienty a to na adrese:

Poradna pro náhradní rodinnou péči
Mánesova 1340/15
440 01 Louny

Poradna pro náhradní rodinnou péči
Masarykova 750/316
400 10 Ústí nad Labem - Bukov

Poradna pro náhradní rodinnou péči
Osvoboditelů 2767
438 01 Žatec

Poradna pro náhradní rodinnou péči
Masarykovo nám. 15
441 01 Podbořany

Terénní služby poskytujeme na celém území Ústeckého kraje a v části Libereckého kraje Českolipsko a Novoborsko v domácnostech pěstounů, v klubech náhradních rodin, v poradnách externích odborníků nebo na jiném domluveném místě.

Kontakty
Prosím klikněte